We found 0 resource for you...

174 1

श्रीमद्भगवद्गीता मराठी | Shrimad Bhagwat Geeta (Marathi)

“श्रीमद्भगवद्गीता” हा प्राचीन भारतीय ग्रंथ आहे. वेदांच्या अखेरच्या रचनेतील एक ग्रंथ. ‘गीतोपनिषद’ म्हणूनही प्रसिद्ध. त्यात भगवान श्रीकृष्णांनी…