We found 0 resources for you...

171 1

श्रीमद्भगवद्गीता मराठी | Shrimad Bhagwat Geeta (Marathi)

“श्रीमद्भगवद्गीता” हा प्राचीन भारतीय ग्रंथ आहे. वेदांच्या अखेरच्या रचनेतील एक ग्रंथ. ‘गीतोपनिषद’ म्हणूनही प्रसिद्ध. त्यात भगवान श्रीकृष्णांनी…

65 0

नवनाथ भक्तिसार | Navnath Bhaktisar

“नवनाथ भक्तिसार” हा नवनाथ संप्रदायातील सिद्धांच्या चरित्रकथांचा मराठी भाषेतील ग्रंथ आहे. ‘धुंडिसुत मालु नरहरी’ नावाच्या रचनाकाराने हा…